Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 12:52

Με τηλεδιάσκεψη η ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Δευ 20/12/2021 15:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η/2021 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων, που αναφέρεται στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με τις διατάξεις τoυ άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (όπως τροπ. με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα΄ του Ν. 3870/2010), στην 3η/2021 ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (σχετ. εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού) στις   20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2022. 

(Σχετ.: 

  • Η υπ’ αριθμ. 483/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  • Η υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.
  • Η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης). 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

2.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2022. (Σχετ.: 

  • Η υπ’ αριθμ. 483/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  • Η υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.
  • Η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης). 

 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης). 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η/2021  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην 15η/2021 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (σχετ. εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού) στις 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ενημέρωση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  (ΤΣΔΑ) του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4819/2021.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

3.Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής στο πλαίσιο δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείων  Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου  Δήμου Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

4.Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφαση Επιτροπής Υγείας - Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδας Πολιτών με ειδικά προβλήματα).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαντζής).

5.Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ιωνίας 46 στην Ερυθραία της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου σε νέα θέση.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 163/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 9/2021 απόφαση Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου). 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεόδωρος Σεϊτανίδης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

6.Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 165/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 15/2021 απόφαση Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου). 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεόδωρος Σεϊτανίδης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

7.Επί αιτήσεων πολιτών υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 166/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 34/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

8.Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 238 του ρυμοτομικού σχεδίου  Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 164/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

9.Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).