Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 15:55

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Τρι 29/11/2022 18:00)

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 18:00  θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 150/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 34/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 535/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 536/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2022  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2022».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Δημόσιας Κοινωνικής Διαβούλευσης για την διαμόρφωση της περιοχής Εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027.

Β) Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγρινίου στην επιτροπή διαχείρισης ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ - LEADER που η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. πρόκειται να συστήσει.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2022 απόφασης Δ.Σ. της ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Β.Π.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  ΚΟΙ.Π.Α.  Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

 1. Καθιέρωση εξαιρέσεων από το καθορισμένο ωράριο υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μειωμένου ωραρίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 

 1. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου, σχολικού έτους 2023 – 2024.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 11/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

 

 1. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 (έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων/αδειών εισόδου – εξόδου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στα Κ.Φ. Γ1066 – Κ.Χ. 1066Α – Ο.Τ. 1052 και Κ.Χ. 1042 (περιοχή επεκτάσεων).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 148/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας στα Ο.Τ. 533 και Ο.Τ. 539 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 149/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων μεταξύ των Ο.Τ. 919-920-921, Επέκταση 1991, σχ. πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων για την ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 041009 στο Ο.Τ. 997, Επέκταση 1991, σχ. πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την αναδιαμόρφωση του Μνημείου στον τόπο θυσίας των 120 εκτελεσθέντων Ελλήνων Πατριωτών από τους Γερμανούς το 1944».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καζαντζής).

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα