Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023 14:01

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Δευ 26/6/2023 18:00)

Την Δευτέρα 26 Ιουνίου και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 79/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η υπ’ αριθμ. 18/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 80/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η υπ’ αριθμ. 19/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 

 1. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 

 1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας  κ. Καλαντζής).

 

 1. Έκδοση και παραλαβή χρεωστικής κάρτας Τράπεζας Πειραιώς με δικαιούχο τον Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 42486/20-7-2022 σύμβασης για προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 78470/19-12-2022 σύμβασης του οικονομικού φορέα Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ασφάλιση των νεοαποκτηθέντων απορριμματοφόρων οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7587, ΚΗΥ 7588, ΚΗΙ 9050.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και διόρθωση της υπ’ αριθμ. 106/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση: Α) Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 και Β) Επιτροπών αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών συμβάσεων Προμηθειών - Υπηρεσιών στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Δήμου Αγρινίου και διαγραφή προσαυξήσεων και χρέους από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 385/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οχημάτων για τις δομές ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ κ΄ ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ΄ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.ΠΑ)» και της υπ’ αριθμ. 461/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Διόρθωση της αριθ. 385/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αριθ. 180/2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ΄ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.ΠΑ)».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου (έτους 2021)».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ  του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση παραλίμνιων κοινοχρήστων χώρων αναψυχής Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ (από Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 79/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 8 (Πλατεία), στο Ο.Τ. πράσινο (μεταξύ του Ο.Τ. 4, Ο.Τ. 5 και Ο.Τ. 9) και στο Ο.Τ. 9 καθώς και των οδών που τα περιβάλλουν του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 78/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση ή μη καθορισμού τιμήματος απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο ΟΤ ΚΧ458 και μεταξύ των ΟΤΚΧ458 και ΟΤ 459Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου σύμφωνα με την έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή (φερόμενος ιδιοκτήτης Βασίλειος Αγγελόπουλος).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων μεταξύ των Ο.Τ. 944Β-944Ε-943Α Επέκτασης 1991 σχ. πόλης Αγρινίου και περιοχής εκτός σχεδίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων μεταξύ των Ο.Τ. 948-952 Επέκτασης 1991 σχ. πόλης Αγρινίου & περιοχής εκτός σχεδίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα

Εκδηλώσεις Σήμερα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων