Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2023 10:07

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (Πεμ 17/8/2023 19:30)

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και ταυτόχρονα δια ζώσης στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας (μεικτή συνεδρίαση), την 17η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, σύμφωνα με το ΦΕΚ 7005/τ.Β/31-12-2022 την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75297/30-12-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση και τις διατάξεις του ΦΕΚ 389 τεύχος Β 28-1-2023 Δ1Α/Γ.Π οικ. 5432, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση του Ισολογισμού Απογραφής έναρξης 1/1/2019 ΚΕ.ΚΑ.Δ.Α.».

[Εισηγήτρια: Η κα. Ντρούτση Ζωή (Πρόεδρος ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. Ν.Π.Δ.Δ.)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Οικονομικές καταστάσεις 1ης διαχειριστικής χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 (Ισολογισμός, Προσάρτημα Ισολογισμού) ΚΕ.ΚΑ.Δ.Α.».

[Εισηγήτρια: Η κα. Ντρούτση Ζωή (Πρόεδρος ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. Ν.Π.Δ.Δ.)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Απολογισμός 2019 ΚΕ.ΚΑ.Δ.Α.»

[Εισηγήτρια: Η κα. Ντρούτση Ζωή (Πρόεδρος ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. Ν.Π.Δ.Δ.)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση όρων Συμφωνητικού Συνεργασίας με την Εταιρία «EAST WEST GREECE I.K.E. για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο μας».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2024».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020, Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Δράσης 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 5155/24.05.2023, και υποβολής πρότασης με τίτλο πράξης «Ανακατασκευή οδού από την εκκλησία του Αγ. Αθανασίου μέχρι την ταβέρνα Λίθος τ.κ. Σπάρτου».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021, έτους 2024.».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Διαγραφές οφειλών».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

[Εισηγήτρια: Η κα. Ντρούτση Ζωή (Πρόεδρος Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης) ].

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

[Εισηγήτρια: Η κα. Ντρούτση Ζωή (Πρόεδρος Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης) ].

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

[Εισηγήτρια: Η κα. Ντρούτση Ζωή (Πρόεδρος Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης) ].

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2019 Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

[Εισηγητής: Ο κ. Κατσαντάς Λεωνίδας (Πρόεδρος Β ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης )].

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2020 Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

[Εισηγητής: Ο κ. Κατσαντάς Λεωνίδας (Πρόεδρος Β ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης )].

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2021 Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

[Εισηγητής: Ο κ. Κατσαντάς Λεωνίδας (Πρόεδρος Β ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης )].

ΘΕΜΑ 15ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

*Η τηλεδιάσκεψη απευθύνεται στον ορκωτό λογιστή του ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. κ. Μακρυπίδη Κωνσταντίνο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα